Chwyddwydr ar Awst

Mae ysgolion ynghau fwrw’r haf, ac fe ffarweliwn â mis Gorffennaf yn ogystal!  A ninnau’n dathlu dechreuad mis Awst, rydym wrth ein bodd o gyhoeddi’r sioeau newydd campus yn y Ganolfan.  O glasuron haf o’r safon ardderchocaf, sydd wedi’u gwarantu i ddiddanu’r teulu cyfan, i berfformiadau cyfoes, mae yna rywbeth i bawb fis Awst hwn yn y Ganolfan.

Chwyddwydr ar Awst

Family fun in the Bay this summer

When school is out, and the weather is warm, the last thing you want to do is sit in front of the TV for hours.

So why not head to Cardiff Bay? It really is one of the best places to escape with the children this summer. Not only does the Bay transform into a sandy seaside for all, but the Centre offers up an array of brilliant family activities. We’ve put together a list of fantastic things to do for the whole family, from toddlers to teens.

Family fun in the Bay this summer

Dihangwch i’r Bae yr haf hwn

Pan fo ysgolion wedi cau am y gwyliau, ac mae’r tywydd yn gynnes, y peth diwethaf y mae arnoch eisiau’i wneud yw eistedd o flaen y teledu am oriau.

Felly, pam na wnewch ei hanelu hi am Fae Caerdydd?  Dyma yn wir un o’r lleoedd gorau i ddianc iddo gyda’r plant yr haf hwn.  Nid yn unig y mae’r Bae’n gweddnewid i fod yn lan môr tywodlyd i bawb, ond mae’r Ganolfan yn cynnig ystod o weithgareddau teuluol ardderchog.  Rydym wedi llunio rhestr o bethau bendigedig i’w gwneud ar gyfer y teulu cyfan, o blantos bach i’r rheiny yn eu harddegau.

Dihangwch i’r Bae yr haf hwn

Pam mae gwirfoddoli’n bwysig i’r diwydiannau creadigol

Pan fo pobl yn meddwl am elusen, nid yn aml y byddant yn meddwl am sefydliadau celfyddydau a theatrau, y mae llawer ohonynt yn elusennau eu hunain.

Fel canolfan gelfyddydau genedlaethol Cymru, ein gweledigaeth fel elusen yw ysbrydoli’n cenedl a chreu argraff ar y byd drwy greu profiadau sy’n ysbrydoli ac sy’n newid bywydau sy’n ehangu gorwelion.  Yn y blynyddoedd i ddod, bydd y Ganolfan yn ceisio:

  •         Codi dyheadau pob person ifanc yng Nghymru.
  •         Bod yn hygyrch i bawb.
  •         Cael ei dathlu fel un o’r prif ganolfannau celfyddydau perfformio yn y byd.
  •         Creu gwaith arloesol sy’n amlygu Cymru i’r byd.

Mae pob ceiniog a warir yn y Ganolfan yn ein helpu i gyflawni ymgysylltu cymunedol rhagorol a gwaith dysgu creadigol i wella bywydau a dyfodol llawer o bobl.  

Er mwyn parhau i ddatblygu cyfleoedd, yn ogystal â chyflwyno a chynhyrchu sioeau gwych, mae arnom angen llawer iawn o gefnogaeth.  

Mae ein cynllun gwirfoddoli newydd yn gyfle bendigedig inni elwa o gymorth ychwanegol i ddarparu amrywiol brosiectau ac i ehangu cyrhaeddiad ein gwaith, gan hefyd roi rhywbeth yn ôl.   

Pam mae gwirfoddoli’n bwysig i’r diwydiannau creadigol

Why volunteering matters for the creative industries

When people think about a charity, it is not often they think about arts institutions and theatres, many of which, are charities themselves.

As Wales’ national arts centre, our vision as a charity is to inspire our nation and impress the world by creating inspirational and life changing experiences that broaden horizons. In the coming years the Centre will seek to:

  •         Raise the aspiration of every young person in Wales.
  •         Be accessible to everyone.
  •         Be celebrated as one the leading performing arts centres in the world.
  •         Create innovative work that showcases Wales to the world.

Every penny spent at the Centre, helps us to deliver outstanding community engagement and creative learning work to enhance the lives and futures of many people.  

In order to continue developing opportunities, as well as presenting and producing great shows, we need a great deal of support.  

Our new volunteer scheme is a fantastic opportunity for us to benefit from additional help to deliver various projects and expand the reach of our work, while also giving something back.   Why volunteering matters for the creative industries

Spotlight on July

June has been and gone, and it all happened so quickly? Now with the longest day of the year behind us, we can finally welcome July to the Centre with open arms. This month will see some incredible big stage shows, which have stood the test of time in the West End, alongside some smaller, more contemporary, and beautifully intimate performances. Read on for a sneak peek…

Spotlight on July

Chwyddwydr ar Orffennaf

Aeth mis Mehefin cyn gynted ag y daeth, a chan bod diwrnod hiraf y flwyddyn bellach wedi mynd heibio, gallwn groesawu mis Gorffennaf yn gynnes i’r Ganolfan. Gydol y mis bydd sioeau llwyfan mawrion anhygoel sydd wedi treulio cyfnodau hir yn y West End, yn cyd-redeg â pherfformiadau llai, mwy cyfoes, ag awyrgylch hyfryd o glyd iddynt. Darllennwch ymlaen i gael blas o’r hyn sydd i ddod…

Chwyddwydr ar Orffennaf