Pam mae gwirfoddoli’n bwysig i’r diwydiannau creadigol

Pan fo pobl yn meddwl am elusen, nid yn aml y byddant yn meddwl am sefydliadau celfyddydau a theatrau, y mae llawer ohonynt yn elusennau eu hunain.

Fel canolfan gelfyddydau genedlaethol Cymru, ein gweledigaeth fel elusen yw ysbrydoli’n cenedl a chreu argraff ar y byd drwy greu profiadau sy’n ysbrydoli ac sy’n newid bywydau sy’n ehangu gorwelion.  Yn y blynyddoedd i ddod, bydd y Ganolfan yn ceisio:

  •         Codi dyheadau pob person ifanc yng Nghymru.
  •         Bod yn hygyrch i bawb.
  •         Cael ei dathlu fel un o’r prif ganolfannau celfyddydau perfformio yn y byd.
  •         Creu gwaith arloesol sy’n amlygu Cymru i’r byd.

Mae pob ceiniog a warir yn y Ganolfan yn ein helpu i gyflawni ymgysylltu cymunedol rhagorol a gwaith dysgu creadigol i wella bywydau a dyfodol llawer o bobl.  

Er mwyn parhau i ddatblygu cyfleoedd, yn ogystal â chyflwyno a chynhyrchu sioeau gwych, mae arnom angen llawer iawn o gefnogaeth.  

Mae ein cynllun gwirfoddoli newydd yn gyfle bendigedig inni elwa o gymorth ychwanegol i ddarparu amrywiol brosiectau ac i ehangu cyrhaeddiad ein gwaith, gan hefyd roi rhywbeth yn ôl.   

Pam mae gwirfoddoli’n bwysig i’r diwydiannau creadigol

Why volunteering matters for the creative industries

When people think about a charity, it is not often they think about arts institutions and theatres, many of which, are charities themselves.

As Wales’ national arts centre, our vision as a charity is to inspire our nation and impress the world by creating inspirational and life changing experiences that broaden horizons. In the coming years the Centre will seek to:

  •         Raise the aspiration of every young person in Wales.
  •         Be accessible to everyone.
  •         Be celebrated as one the leading performing arts centres in the world.
  •         Create innovative work that showcases Wales to the world.

Every penny spent at the Centre, helps us to deliver outstanding community engagement and creative learning work to enhance the lives and futures of many people.  

In order to continue developing opportunities, as well as presenting and producing great shows, we need a great deal of support.  

Our new volunteer scheme is a fantastic opportunity for us to benefit from additional help to deliver various projects and expand the reach of our work, while also giving something back.   Why volunteering matters for the creative industries

Spotlight on July

June has been and gone, and it all happened so quickly? Now with the longest day of the year behind us, we can finally welcome July to the Centre with open arms. This month will see some incredible big stage shows, which have stood the test of time in the West End, alongside some smaller, more contemporary, and beautifully intimate performances. Read on for a sneak peek…

Spotlight on July

Chwyddwydr ar Orffennaf

Aeth mis Mehefin cyn gynted ag y daeth, a chan bod diwrnod hiraf y flwyddyn bellach wedi mynd heibio, gallwn groesawu mis Gorffennaf yn gynnes i’r Ganolfan. Gydol y mis bydd sioeau llwyfan mawrion anhygoel sydd wedi treulio cyfnodau hir yn y West End, yn cyd-redeg â pherfformiadau llai, mwy cyfoes, ag awyrgylch hyfryd o glyd iddynt. Darllennwch ymlaen i gael blas o’r hyn sydd i ddod…

Chwyddwydr ar Orffennaf

5 rheswm dros weld Jane Eyre

Mae’r enw Jane Eyre yn swnio’n gyfarwydd i lawer ohonom.  P’un a yw hynny’n tarddu o’n dyddiau ysgol neu brifysgol, fe all llawer ohonom alw i gof sgriblo nodiadau mewn llyfrau llychlyd, gan amlygu ac anodi’r chwedl ffeministaidd heriol a hoffus hon.

Mae 2017 yn flwyddyn fawr i Jane Eyre, gan ei bod yn nodi 170 o flynyddoedd ers i nofel Charlotte Bronte a’i henw arloesol ymddangos am y tro cyntaf.  A hithau wedi’i chyhoeddi o dan ffugenw, mae’r stori wedi mynd drwy lawer iawn ers hynny.  Mae’r cynhyrchiad llwyfan yn teithio o amgylch y wlad ar hyn o bryd, ac fe fydd yn anrhydeddu llwyfan Canolfan Mileniwm Cymru yr wythnos hon.

5 rheswm dros weld Jane Eyre