Mae cynllun gwirfoddoli yn annog myfyrwraig i ddilyn ei breuddwydion ym myd radio

Mae myfyrwraig chweched dosbarth wedi canmol cynllun gwirfoddoli Canolfan Mileniwm Cymru am roi’r hyder iddi lansio’i sioe radio ei hun.

Dywedodd y fyfyrwraig Keisha Peets fod y rhaglen wedi darparu’r sgiliau a’r treiddgarwch iddi roedd arni eu hangen i’w galluogi i ddilyn ei huchelgais ym myd radio.

Mae’r eneth 17 mlwydd oed yn cymryd rhan yng nghynllun y Ganolfan am chwe mis, gan weithio fel tywysydd gwirfoddol.

Nod cynllun gwirfoddoli’r Ganolfan yw darparu amrywiol brosiectau ac ehangu cyrhaeddiad ei gwaith, gan hefyd ddarparu cyfleoedd i bobl yn y gymuned leol.  Mae gan ei thywyswyr gwirfoddol rôl hanfodol yn cynorthwyo staff i groesawu miliynau o ymwelwyr bob blwyddyn, ac i gyfrannu at brofiad cyffredinol y Ganolfan.

Yma, mae Keisha yn siarad am ei phrofiad yn gwirfoddoli yn y Ganolfan …

Pa sgiliau a ddysgoch yn ystod eich amser yn gwirfoddoli: Tra oeddwn yn gwirfoddoli yn y Ganolfan, fe ddysgais nifer o sgiliau sydd wedi bod yn wirioneddol fuddiol imi.  Un o’r pethau a ddysgais yn gyflym iawn oedd sut i gyfathrebu’n fwy effeithiol.  Fe wnaeth croesawu cynifer o bobl yn wythnosol a’u helpu nhw gyda llawer o wahanol geisiadau fy ngwirioneddol helpu i ddatblygu mwy o allu i siarad â phobl ac i ddeall eu hanghenion.

Un o fy nghyflawniadau mwyaf ers dechrau fel tywysydd yn ddi-os yw tyfu mewn hyder drwy’r profiad hwn.

Ers dechrau yn y Ganolfan, rwyf wedi cymryd rhan mewn cynifer o amrywiol brosiectau, ac wedi ymdrin â nifer mor fawr o bobl, fel bod fy hyder wedi gwirioneddol gynyddu.  Mae o wedi fy ngwirioneddol helpu yn fy mywyd dyddiol ac rwyf yn bendant wedi sylwi ar wahaniaeth yn yr ysgol.

Mae o hefyd wedi fy nysgu sut i weithio’n wirioneddol dda fel tîm, sydd wedi helpu’n fawr gyda fy ngwaith chweched dosbarth.  Yn ystod fy amser yn y Ganolfan, rwyf wedi mwynhau cydweithio â’r tywyswyr eraill i sicrhau bod anghenion ein hymwelwyr yn cael eu diwallu a’u bod i gyd wedi cael amser cofiadwy.

 

Beth oedd eich uchafbwyntiau?  Roeddwn yn ddigon ffodus o weld amrywiaeth enfawr o sioeau yn y lleoliad bendigedig hwn, rhywbeth na fyddwn o angenrheidrwydd wedi cael y cyfle i’w wneud cynt.  Mae o’n wirioneddol wedi rhoi cipolwg unigryw imi ar yr hyn sydd ei angen i ddod â rhai o gynyrchiadau mwyaf Cymru i’r llwyfan.

Beth rydych yn ei deimlo rydych wedi’i gyflawni?  Rwyf yn wirioneddol falch o’r cynnydd mor fawr rwyf wedi’i wneud ers dechrau ar fy nghynllun gwirfoddoli.  Pan ddechreuais, roedd gen i ond gwybodaeth sylfaenol iawn am ochr dechnegol y theatr, ac yn awr rwyf yn llawer mwy gwybodus am sut mae cynhyrchiad yn cael ei greu.  Mae gen i lawer mwy o ymwybyddiaeth o’r llawer o wahanol rolau yn y theatr, o dywyswyr i dechnegwyr, ac rwyf yn llwyr sylweddoli cymaint o ymgymeriad yw pob sioe.

I mi, y cyflawniad mwyaf oedd fy nhwf mewn hyder rwyf wedi’i weld drwy gydol fy chwe mis yma, diolch i’r nifer enfawr o staff ac ymwelwyr a welaf bob wythnos.

A fyddech yn ystyried gyrfa yn y maes hwn?  Ar ôl treulio chwe mis yn gweithio yma, fe wnes i wirioneddol ddatblygu mwy o ddealltwriaeth o sut mae’r Ganolfan yn gweithio.  Un o’r meysydd a wnaeth wirioneddol fynd â fy niddordeb oedd y tîm cynhyrchu, rhywbeth y byddwn yn ystyried gyrfa ynddo petawn yn dechrau ar waith theatr.

Ar ôl gweithio ledled adran dywys y theatr a Radio Platfform, fe fyddwn yn teimlo’n ddigon hyderus i ystyried gyrfa y tu ôl i’r llenni, o bosibl fel technegydd, a gobeithio, un diwrnod, fel cynhyrchydd.

Beth yw’r wers fwyaf rydych wedi’i dysgu?  Y peth mwyaf rwyf wedi’i ddysgu fel tywysydd yw na fyddwch yn gallu plesio pawb.

Y peth pwysicaf yw parhau’n broffesiynol a cheisio canfod yr ateb gorau i gwsmer i sicrhau ei fod yn mwynhau’i ymweliad â’r Ganolfan.

 

Sut y gwnaeth y cynllun hwn eich helpu chi?  Fe wnaeth y cynllun hwn fy helpu’n anfesuradwy drwy wella fy sgiliau yn y maes hwn, ac agor fy llygaid i wahanol ragolygon gyrfa.  Ond hefyd drwy roi hwb i fy hyder a wnaeth fy ngalluogi i ddilyn fy niddordebau.

Ers gadael y cynllun, rwyf wedi cymryd rhan yng ngweithdy Radio Platfform, sydd wedi bod yn wirioneddol addysgiadol ac wedi fy helpu i ddatblygu fy nealltwriaeth yn y maes hwn.  Diolch i hyn, mae gen i yn awr fy sioe radio fy hun yno, sy’n caniatáu imi ddatblygu fy sgiliau cyflwyno a chynhyrchu.

Ni allwn fod wedi’i wneud o heb y Ganolfan!

Mae Cynllun Gwirfoddoli Canolfan Mileniwm Cymru yn galluogi’r lleoliad i ddarparu amrywiol brosiectau ac i ehangu cyrhaeddiad ei waith, gan hefyd roi rhywbeth yn ei ôl.  Fel gyda llawer o sefydliadau eraill, mae’r ganolfan yn gwerthfawrogi ymroddiad y bobl hyn sy’n buddsoddi’u hamser ac yn cefnogi’i hachos.   

Mae’r cynllun yn gweithio i wella’r gwasanaeth a gynigir ac mae’n darparu cyfleoedd i gynyddu modd o gael at gelfyddyd, diwylliant a chreadigrwydd mewn ffordd arloesol a gwerth chweil.