Myfyrwyr yng nghanol y llwyfan gwirfoddoli

Eleni, yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar 19 Chwefror, fe anogir myfyrwyr i roi ychydig yn ôl i’r gymuned  fel rhan o wythnos myfyrwyr sy’n gwirfoddoli. I ddathlu 17eg pen-blwydd wythnos myfyrwyr sy’n gwirfoddoli, fe feddyliasom y byddem yn rhannu proffil un o’n gwirfoddolwyr, i ddangos ichi nad yw gwirfoddoli ond yn rhywbeth y gwnewch i eraill. Cymerodd Lauren Thornell, myfyrwraig Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd ac aelod rheolaidd o’n cynllun gwirfoddoli, yr amser i siarad â ni am ei gwaith yma.

A allwch ddweud ryw ychydig am unrhyw brosiect rydych yn cymryd rhan ynddo?

Mae’r prosiect rwyf yn cymryd rhan ynddo yn rhan o’r cynllun gwirfoddoli yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Mae gan y Ganolfan 3 lleoliad: Theatr Donald Gordon, Neuadd Hoddinott a Stiwdio Weston. Mae gwirfoddolwyr yn gweithio ochr yn ochr â’r Rheolwyr Profiad Cwsmeriaid i sicrhau y caiff pob cwsmer brofiad hyfryd tra eu bod yn Y Ganolfan.

Pam y gwnaethoch benderfynu gwirfoddoli yn y Ganolfan?

Penderfynais wirfoddoli gan fod Caerdydd a’r gymuned wedi rhoi cymaint imi fel myfyrwraig. Roedd arnaf eisiau rhoi rhywbeth yn ôl i ddinas sydd wedi rhoi cymaint imi. Byddai gwirfoddoli’n caniatáu imi gyfarfod â phobl newydd sydd â diddordeb tebyg yn y celfyddydau perfformio ag sydd gen i. Gan fy mod yn fyfyrwraig Cerddoriaeth, mae gen i ddiddordeb brwd mewn sioeau a chynyrchiadau ac rwyf yn mwynhau gwrando ar ystod eang o gerddoriaeth, gwrando ar sut y caiff sain ei integreiddio i berfformiad.

A allwch ddweud ryw ychydig am yr hyn yw sifft normal?

Pan fyddaf yn gwirfoddoli yn Y Ganolfan, mae’r holl staff a gwirfoddolwyr yn cyfarfod am sesiwn gyfarwyddo gychwynnol. Cawn wedyn ein hanfon at y man rydym yn gofalu amdano i gynnal gwiriadau seddau. Mae’r goruchwyliwr yn paratoi cliriad drwy’r radio/set radio symud a siarad i gadarnhau wrthym y cawn agor drysau’r awditoriwm i’r cyhoedd. Fy nyletswydd yw croesawu’r cyhoedd yn gynnes  â gwên, pobl sydd wedi teithio o ystod eang o leoedd i ddod ynghyd yn Y Ganolfan i weld y perfformiad.

Beth yw’ch hoff ran ynglŷn â gwirfoddoli yma?

Y peth gorau am wirfoddoli yw cael gwylio’r sioeau am ddim! Po fwyaf o ddyddiadau y gwirfoddolwch amdanynt, po fwyaf y galluogir chi i weld y sioe a chlywed y gerddoriaeth o bob ongl a sylwi ar fanylion cymhleth na fyddech o angenrheidrwydd yn sylwi arnynt ar yr olwg gyntaf. Yn ogystal â gwylio’r sioeau, mae bod yn wirfoddolwr yn caniatáu imi gyfrannu at yr awyrgylch bywiog a dedwydd sydd gan Ganolfan Mileniwm Cymru i’w gynnig. Sicrhau y caiff pob cwsmer brofiad eithriadol a’u bod yn y bôn yn dychwelyd i brofi ac i gefnogi celfyddydau perfformio.

Rydym yn ffodus iawn o gael y fath dîm cryf o wirfoddolwyr yma gyda ni yn y Ganolfan, ond rydym yn wastad yn chwilio am fwy o bobl i ymuno. Er ein bod yn croesawu pobl o bob oedran a galwedigaeth, mae ein system sifftiau yn hyblyg iawn, sy’n ei gwneud yn hynod addas i fyfyrwyr. Os hoffech ganfod mwy o wybodaeth am y gwaith y mae Lauren yn ei wneud, ac i ddysgu mwy am sut y gallech chi wneud lle i wirfoddoli yn eich amserlen prifysgol, cliciwch yma.