Cymeradwyaeth i Laura Fear

Mae Laura Fear yn 25 mlwydd oed ac mae’n byw ychydig y tu allan i Gaerdydd.  Cofrestrodd â’n cynllun gwirfoddoli yn 2017 ac mae hi ers hynny wedi dod yn un o’n prif wirfoddolwyr, gan wneud dros 62 o sifftiau mewn mater o fisoedd.  Gwnaethom lunio cwestiynau ar ei chyfer ac fe gawsom sgwrs â hi i ddarganfod yn union beth sy’n gwneud iddi ddod yn ôl dro ar ôl tro!

Sut y clywsoch chi am gynllun gwirfoddolwyr y Ganolfan?

Canfûm wybodaeth amdano ar dudalen Twitter y Ganolfan, tua mis Ebrill.  Dechreuais ar fy hyfforddiant ym mis Mehefin, ynghyd â’r criw cyntaf o wirfoddolwyr a gofrestrodd â’r cynllun.  Roeddwn yn nerfus ynglŷn â dechrau, nid oeddwn yn sicr beth i’w ddisgwyl.  Roedd yr hyfforddiant yn wirioneddol gysurlon, roedd yn wirioneddol dda.  Gwnaeth imi deimlo’n hollol barod am y swydd wirfoddol gan fod popeth wedi’i drefnu mor dda. 

A ydych wedi gwneud unrhyw waith gwirfoddoli o’r blaen?  Os ydych, beth?

Do, rwyf wedi gwneud ychydig o bethau bach, rolau yn y gymuned a rhywfaint yn ymwneud â cherddoriaeth.

Fe ddechreuodd gwirfoddoli yn y ganolfan fel cwpwl o sifftiau yma ac acw – y lleiaf un y gallwn ei wneud ond fe gefais fy sugno i mewn i wneud mwy.  Yn awr y mae’n rhan o fy arferiad.  Rwyf yn gwneud tua 3-4 sifft yr wythnos, cynifer ag y gallaf eu gwneud.  Rwyf yn ffodus fod fy meistr gwaith mor ddeallgar!  Rwyf yn hanu o gefndir celfyddyd a cherddoriaeth, ac mae gwirfoddoli wedi bod yn brofiad gwirioneddol gadarnhaol sydd wedi cryfhau fy nghariad at theatrau.  Rwyf yn awr yn gweld y Ganolfan mewn ffordd hollol wahanol.

Pam roedd arnoch eisiau gwirfoddoli i’r Ganolfan?  

Roedd arnaf eisiau rhoi rhywbeth bach yn ôl i’r ganolfan, ond rwyf wedi cael llawer mwy yn gyfnewid.  Mae fy marn am theatrau wedi newid er gwell.  Rwyf yn awr yn sylwi ar bopeth, ac mae wedi rhoi pethau mewn goleuni cyfan gwbl wahanol.

Sut beth yw sifft nodweddiadol?

Cyrraedd, cyfarwyddiadau gan y swyddog gweithredol, fe drafodir pwyntiau allweddol a phrif nodweddion y sioe i hysbysu cwsmeriaid, fe gawn ein neilltuo i’n mannau mynediad, ac yn olaf, fe gaiff unrhyw gwestiynau sydd gennym eu gofyn.

Rydym wedyn yn mynd allan i’r theatr ac yn gwirio’r seddau.  Mae’r bobl yn dechrau cyrraedd, ac rydym yn eu tywys at eu seddau ac yn ateb unrhyw gwestiynau y gall fod ganddynt.  Mae’r sioe wedyn yn dechrau ac rydym yn gwylio’r gynulleidfa.  Yn ystod yr egwyl, rydym yn gweithredu fel y man cyswllt cyntaf ar gyfer y gynulleidfa, a dyma’r adeg rydym yn dod i’w hadnabod nhw, dyma fy hoff ran.  Rydym ar gael i ateb unrhyw gwestiynau, a dyma’r cyfle gorau i siarad â nhw.  Mae’r sioe wedyn yn gorffen ac rydym yn aros i bawb adael.  Mae’n wych gan fod yna yn wastad cymaint o gyffro, mae’n wych bod mor agos at hynny.  Os oes yna sioe arall yn dod nesaf, rydym yn gwirio’r seddau eto. 

Pa sioeau rydych chi wedi cael mynediad iddynt yn y flwyddyn ddiwethaf?

Rwyf wedi cael mynediad i gymaint o amrywiaeth o sioeau.  Rwyf wedi chwerthin, ac rwyf wedi llefain.  Daw pob un sioe â’i her ei hun.  Er enghraifft, roedd tywys ar gyfer Rhod Gilbert yn hollol wahanol i dywys ar gyfer Slava.  Ac wedyn mae gennych rywbeth fel Tiger Bay, a ddaeth â chyffro hollol wahanol i’r Ganolfan gan fod pobl yn gwybod cymaint am y cefndir ac fe allant ymgysylltu â’r stori.  Wedyn, mae yna rywbeth fel The Bear yn stiwdio Weston cyn y Nadolig, ac fe wnaeth honno beri i fy nagrau lifo!  Ac wedyn wrth gwrs, dyna’r operâu ichi – mae yna yn wir rywbeth i bawb.  Rwyf wedi gweithio ar lawer o sioeau na fyddwn o angenrheidrwydd wedi mynd iddynt yn bersonol, ond rwyf wedi fy nghael fy hun wedi gwir synnu gan imi fy nghanfod fy hun yn gwirioneddol fwynhau pob un wan jac ohonynt.

Beth sydd wedi bod yn uchafbwynt ichi?

Mae yna gynifer o uchafbwyntiau wedi bod!  Mae adweithiau pobl wedi golygu llawer imi ac maent wedi effeithio arnaf yn llawer mwy nag roeddwn yn disgwyl iddynt ei wneud.  Hefyd, ni wnaf byth anghofio gweld adweithiau’r castiau i gymeradwyaethau lle roedd pawb ar eu traed.  Mae gweld y dorf gyfan yn codi ac yn cymeradwyo oherwydd eu bod wedi’u cynhyrfu gan y perfformiad yn rhywbeth gwirioneddol arbennig.  Mae’r tîm profiadau cwsmeriaid hefyd wedi bod mor rhyfeddol a llawn cymorth.  Mae gweithio yn y Ganolfan wedi bod yn brofiad mor wych, mae’r adeilad yn anhygoel ac rydym mor ffodus o’i gael.  Mae’r bobl y cyfarfûm â nhw ar hyd y daith wedi bod yn fendigedig, ac mae hynny’n cynnwys yr holl reolwyr, maent mor angerddol!

Sut mae gwirfoddoli yn y Ganolfan wedi bod o fudd ichi?

Mae gwirfoddoli yn y Ganolfan wedi rhoi’r hyder imi roi cynnig ar bethau newydd, pethau sydd y tu allan i’m cylch cysur.  Teimlaf fel petai wedi gwirioneddol agor fy llygaid i’r hyn sydd o’m hamgylch, a fy mod yn ymwybodol o fwy o bethau.

Sut rydych yn credu y bydd gwirfoddoli yn y Ganolfan yn eich helpu yn y dyfodol?

Mae o wedi dangos imi ei bod hi’n bwysig dal ati i wthio’ch hun i bethau na fyddech fel arfer yn eu gwneud, mae hynny’n rhywbeth y gwnaf barhau i wneud.  Mae o wedi rhoi llawer iawn mwy o brofiad imi wrth ddelio â phobl ac mae wedi dangos imi’r hyn y gallwch ei ddysgu oddi wrth eraill.

Beth fyddech yn ei ddweud i recriwtio pobl eraill i wirfoddoli yn y Ganolfan?

Gwnewch o.  Fe ddaw’n llawer iawn mwy na dim ond y sioeau.  Rwyf wedi cael llawer mwy o’r profiad hwn nag a feddyliais y byddwn yn ei gael.  Nid ydych yn gwirioneddol gael gwerth llawn y sioeau a phopeth y tu ôl iddynt tan y cewch eich bwrw i mewn iddo, ac y gallwch weld popeth o bob agwedd.  Y goleuo, y sain, y cwsmeriaid, y cyffro a deimlwch.  Mae’n beth arbennig iawn.

Pan fo pobl yn meddwl am elusen, nid yn aml y maent yn meddwl am sefydliadau celfyddyd a theatrau, y mae llawer ohonynt yn elusennau eu hunain.  Mae Laura wedi bod yn ased anhygoel i’n tîm gwirfoddol dros yr ychydig fisoedd diwethaf, ac ni allem fod yn fwy balch o’i chael hi ar ein hochr.  Os hoffech ganfod mwy o wybodaeth am y gwaith y mae Laura yn ei wneud a sut i ymuno â’r tîm, cliciwch yma.