Mae cariad yn ffynnu yn y Ganolfan

Canfu cwpwl wedi ymddeol, sy’n hoffi hwyl a miri’r theatr, y llawenydd o roi yn ôl gyda’i gilydd ar ôl dechrau ar y rhaglen wirfoddoli yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Roedd Doug a Joy Reed, o Gaerdydd, mor hoff o’r theatr, roedd arnynt eisiau cyfrannu at y celfyddydau.  Ar ôl clywed am gyfleoedd gwirfoddoli yn y Ganolfan, fe wnaethant ymuno â ni ar raglen hyfforddi ac maent yn awr yn gweithio gyda’i gilydd i ddod â phrofiadau bythgofiadwy i’n hymwelwyr.  Mae sgwrsio â nhw, eu helpu nhw i’w seddau a sicrhau’u bod i gyd yn mwynhau’r sioe ond yn rhan o’r gwaith.

Aethom at Doug a Joy i ganfod beth maent yn ei hoffi am dreulio’u hamser hamdden gyda ni.

Pam y gwnaethoch ddechrau gwirfoddoli? 

Doug: Rydym ill dau’n hoffi theatr, ac yn hanesyddol rydym wedi mynd i Lundain a dinasoedd eraill i weld sioeau.  Mae’r Bae yn lle gwych, a chyda’r holl sioeau yn awr yn dod i Gaerdydd, fe ddown i lawr i’r Ganolfan yn rheolaidd.

Gwnaeth cyfeillion inni grybwyll y rhaglen.  Nid oeddem yn sicr beth roedd yn ei drafod yn gychwynnol, ac felly fe wnaethom wneud cais ac fe aethom draw i’r sesiwn hyfforddi gyntaf i wirfoddolwyr.  Ar ôl y rhaglen hyfforddi ddeuddydd, fe feddyliasom: “Pa bryd y gallwn ni ddechrau?!”  Y fi oedd yr un cyntaf ohonom i ddechrau, a gwelais 2 opera, ac wedyn fe wnaethom ill dau weld Jane Eyre.

Joy: A minnau wedi fy ngeni a fy magu yng Nghaerdydd, mae fy meibion yn wastad yn cellwair gan ddweud y dylwn fod y tu allan gyda bathodyn ‘twrist’, yn cael pobl i mewn gan fy mod yn caru Caerdydd.  Gan fy mod yn Gymraes, mae gennyf y balchder yng Nghymru a’r Bae.  Mae’n swnio’n wirion, ac rwyf wrth fy modd pan fo awditoriwm yn llawn ac yn gwybod y cânt amser da.

A oedd yr hyfforddiant yn ddwys? 

Doug: Nac oedd, ac roedd yn ddiddorol gweld cyflwyniad a phwysigrwydd y Gymraeg i’r Ganolfan.  Yn ein cyflwyniadau i ymwelwyr, fe ddylem ddefnyddio ychydig bach o Gymraeg.  Nid ydym yn ei siarad hi, ond rydym yn ei defnyddio i’w cyfarch nhw.  Maent yn ei gwirioneddol werthfawrogi hi, ac mae hi mor bwysig i wneud i bawb deimlo’u bod yn cael eu croesawu.

Faint o amser a roddwch i’r Ganolfan?
Doug: Ceisiwn wneud tua 3-4 sioe y mis.  Cynifer ag y gallwn ni, mewn gwirionedd.  Mae yna borth gwe, ac rydych ond yn cofrestru a dweud ar ba ddiwrnodau rydych ar gael, ac felly mae’n braf, yn syml ac yn hamddenol.

A oes yna unrhyw sioe yn neilltuol yr edrychwch ymlaen at weithio iddi? 

Joy: Rydym yn hoffi unrhyw beth.  Hoffwn fynd i’r theatr, ac fe hoffwn gyfarfod â phobl.  Dechreuwn sgwrsio â phobl ac mae’n ffordd wych o gymdeithasu tra ein bod yn rhoi yn ôl.
Doug: Fe wnes wir fwynhau The Addams Family!

Joy: Roedd hyd yn oed yn well yr ail dro!

A wyddech fod y Ganolfan yn elusen? 

Doug: Na wyddwn, nid oeddwn yn ymwybodol tan imi ddechrau gwirfoddoli.  Mae’r rhaglen yn golygu y gallant roi yn ôl i’r gymuned mewn ffyrdd eraill.
Credaf fod pawb yn credu y caiff ei hariannu gan Lywodraeth Cymru, ac nad ydynt erioed wedi meddwl rhyw lawer amdano.  Ni wnes i erioed feddwl dim amdani cyn dod i wybod am y rhaglen.  Mae’n adeilad godidog, nid oes dim tebyg i hyn yn Llundain, ac mae’n fendigedig bod yn gysylltiedig ag ef.

Beth fu’ch hoff foment hyd yn hyn?
Doug: Credaf fod yn rhaid iddo fod yn The Addams Family.  Roedd o’n anhygoel, mor ddigri’.  Roeddwn hefyd yn hoffi Die Fledermaus, roedd o mor ddigri’ ac nid dim byd tebyg i’r hyn a ddisgwyliwn.  Fe’m cyflwynodd i opera.

Joy: Mae’r staff yma wedi bod mor garedig, ac maent yn gwneud eu gorau glas i’n helpu, gan ein gwahodd i mewn am goffi a sgyrsiau yn ystod y dydd.  Mae’r rheolwyr wedi bod yn wych.

Beth rydych yn ei hoffi am theatr?  
Doug: Rwy’n canu ychydig fy hun, ac fel rhan o grŵp cabaret, rwy’n gwneud gwahanol gyngherddau.  Nid wyf wedi actio rhyw lawer.  Mae’r celfyddydau yn gyffredinol yn rhan fawr o’n bywydau.  Rydym ill dau wedi ymddeol yn awr, ac fe olyga y gallwn wneud pethau gyda’n gilydd.

Joy: Rhwng bod gennym 9 o wyrion, maent yn ein cadw’n brysur!
Doug: Rydym yn ei wneud gyda’n gilydd, ac fe wnawn gymaint ag a hoffwn.  Mae’n hyblyg.
Joy: Maent yn anfon allan e-byst unwaith bob pythefnos, ac fe allwn fwcio ar gyfer y rhai y mae arnom eisiau’u gwneud.
Doug: Rwy’n edrych ymlaen at wneud rhai o’r mathau eraill o brofiadau’r theatr.  Megis Yn Fyw yn Ffresh, mae yna gymaint o amrywiaeth o berfformiadau.

Yma yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, rydym yn wastad yn ceisio gwella bywydau eraill mewn cymunedau lleol, gan arddangos y sioeau cerdd gorau, y dramâu gorau a’r gerddoriaeth fyw orau.  Gyda’r sioeau a’r adloniant ysblennydd, fe all hi fod yn hawdd anghofio mai elusen yw’r mudiad, ynghyd â llawer o sefydliadau celfyddydau eraill.

Nid yw’n orchwyl hawdd, a dibynnwn ar gymorth ein gwirfoddolwyr i’n cefnogi wrth inni barhau â’n cenhadaeth i ysbrydoli’n cenedl ac i wneud argraff ar y byd.  Hebddynt, ni fyddem yn gallu darparu profiadau bythgofiadwy i’n hymwelwyr, gan eu bod yn gyfryngol i’n helpu i gadw’r cyhoedd yn ddedwydd, yn gartrefol, ac yn ddiogel.

Bob blwyddyn, mae’r ganolfan yn cynnig gweithgareddau am ddim i deuluoedd ac yn darparu gweithdai, rhaglenni hyfforddi a pherfformiadau i gynyddu mynediad at y celfyddydau ac i godi dyheadau pob person ifanc yng Nghymru.

Os byddai gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli yn Y Ganolfan, darllenwch ein blog gwirfoddoli yma, neu edrychwch ar y dudalen ‘Cyfleoedd a Gyrfaoedd’ ar ein gwefan  www.wmc.org.uk