5 rheswm pam mae Hairspray wedi ysbrydoli cynulleidfaoedd

Dros yr wythnos diwethaf, fe gafodd Canolfan Mileniwm Cymru ei chludo i Baltimore, 1962 ar gyfer y cynhyrchiad o Hairspray, y bu disgwyl mawr amdano.  Mae gwalltiau mawr, lleisiau mawr a phersonoliaethau mawr yn disgleirio trwy’r sioe gerdd wrth iddi adrodd hanes y Tracy Turnblad ifanc a’i breuddwydion i ddawnsio’i ffordd i fod ar ‘The Corny Collins Show’.  Os nad ydych wedi gweld y sioe eto, mae yna eto amser, ond tan hynny, dyma pam rydym yn ei hoffi…

Er ei bod yn enwog am ei gwisgoedd gwych eu hysbrydoliaeth, perfformiadau cerddorol bywiog a chymeriadau cu, credadwy, yn aml fe ddisgrifir y cynhyrchiad, sydd wedi ennill Gwobr Tony, fel bywiocach na bywyd, ond nid dim ond gwaith o ddihangdod ewynnog ydi o.  O dan y gwallt mawr ac ysbryd y chwedegau, mae’r hud yn y diwylliant pop, wrth i’r sioe bortreadu America ar drothwy newid.

  1. Cyfoeth o ferched cryfion

HAIRSPRAY2015

A hithau’n cynnwys cyfoeth o brif actorion a chymeriadau benywaidd cryfion, mae Hairspray yn ysgwyd ac yn gwingo’i ffordd at statws ‘grym genethod’ llawn: mae Tracy Turnblad, y brif actores, yn optimist eangfrydig a chadarn, yn benderfynol o wireddu’i breuddwyd o ddawnsio ar deledu cenedlaethol tra bod mam Tracy, Edna Turnblad, yn dysgu am bwysigrwydd o gael eich derbyn a phwysigrwydd hunangariad.

Velma Von Tussle yw prif ddihiren Hairspray, y rhiant ymwthgar sy’n ceisio tywys ei merch, Amber, i enwogrwydd; gan wneud Amber yn anwylyd wedi’i difetha’n llwyr yn ‘The Corny Collins Show’.

Penny Pingleton yw cyfeilles orau Tracy, sy’n herio’i mam, Prudy, sydd â daliadau crefyddol cryfion, er mwyn dilyn perthynas â dyn du, gan herio disgwyliadau cymdeithasol a phwysau teuluol.

Mwynhewch berfformiad gwych gan gyfoeth o brif berfformwyr benywaidd cryfion wrth ichi wrando ar glasuron megis ‘Good Morning Baltimore’, ‘Big, Blonde and Beautiful’ ac ‘You Can’t Stop the Beat’.

  1. Annog pwysigrwydd hunangariad

Hairspray4

Mae Hairspray yn ein hatgoffa’n gyson o bwysigrwydd caru eich hun mewn byd a all yn aml ddweud yn wahanol wrthych.  Tra bod Tracy yn dilyn ei breuddwyd o ymddangos ar sioe sy’n hysbys am ffafrio merched tenau, mae Edna Turnblad hefyd yn dysgu gwers werthfawr mewn hunangariad.  Mae’r sioe gerdd yn ei dilyn hi ar daith o fod yn ddynes swil a chanddi ei busnes golchi dillad ei hun, i fod yn unigolyn cryf sy’n goresgyn ymwybyddiaeth o’i chorff, gan dderbyn hi ei hun a datgan yn falch drwy’r perfformiad cerddorol, ‘You Can’t Stop the Beat’, ei bod hi’n hoffi’r ffordd y mae hi.

Mae Edna yn ymarfer hunangariad drwy dderbyn ei hun mewn cymdeithas sy’n gynyddol ag obsesiwn â delwedd, sef thema sy’n dal i atseinio â chynulleidfaoedd mewn oes ddigidol sydd wedi’i thrwytho mewn cyfryngau cymdeithasol a pherffeithrwydd hun-lun dan reolaeth.

Mae’r hunangariad a bortreedir gan Tracy Turnblad hefyd yn destun na ellir mynd o chwith.  Ni chaiff yr eneth yn ei harddegau ei chynhyrfu gan ymdrechion eraill i ddilorni ei hymddangosiad, ac nid yw’n gadael iddo ddod yn rhwystr i lwyddiant.

  1. Dilyn cyflwyniad integreiddio mewn cymdeithas

 HAIRSPRAY2015B

A hithau wedi’i gosod yn 1962, nid yw Hairspray yn cadw draw oddi wrth y mater cymdeithasol pwysig o wahanu hiliol, wrth iddi fynd i’r afael â’r rhaniad clir ar ‘The Corny Collins Show’ sy’n diddymu ‘Negro Day’, yn hytrach na’i integreiddio.  Gan ei fod yn bwnc anodd ei drin yn y rhan fwyaf o sefyllfaoedd, fe rydd Hairspray ddealltwriaeth dreuliadwy i’r gynulleidfa o’r gwahanu hiliol a wynebai cymunedau, gan ychwanegu at ddidwylledd a diffuantrwydd y stori.

Mae Hairspray wedi’i galw’n wrogaeth i’r 1960au fel y cofir y ddegawd gan y rheiny a fu’n byw drwyddi, yn hytrach na’r ‘cyfnod a ffug-brydferthir’, sydd yn aml yn feirniadaeth gan lawer o gynyrchiadau eraill.

  1. Ychydig bach o ramant

Mae pawb yn caru serch, onid ydynt?  Mae’n deg dweud nad yw Hairspray yn brin o hanesion serch llawn anwyldeb sy’n peri i’r gynulleidfa gefnogi’r cymeriadau o’r dechrau i’r diwedd.  Mae’r rhamant rhwng Edna a Wilbur Turnblad yn rhywbeth eitha’ arbennig, gyda’r gynulleidfa’n cael ei gwahodd i dystio i’r agosatrwydd a rannir gan y cwpwl mewn perfformiad o ‘You’re Timeless to Me’.  Mae’r ymroddiad a’r gwerthfawrogiad y maent yn eu rhannu’n llawn llawenydd a gobaith, hyd yn oed i’r calonnau mwyaf sinigaidd.

Mae Penny a Seaweed hefyd yn rhannu stori serch deimladwy.  Mae’u rhamant arddegol yn wahanol i’r rhamant a ddangosir gan Edna a Wilbur, gan fod cariad rhyng-hiliol Penny a Seaweed yn nodweddiadol dabŵ.  Mae’r herfeiddiad a ddangosir gan Penny tuag at ei mam i ddilyn carwriaeth â Seaweed yn llawn ysbrydoliaeth ac yn dwymgalon o ran darogan newid cymdeithasol i ddod.

  1. Cariad rhieni a chwlwm eithaf y teulu

HAIRSPRAY2015C Gall uned deuluol glos fod yn berthynas anodd ei phortreadu ar lwyfan, ond mae’r cynhyrchiad neilltuol hwn yn dangos yn brydferth ac yn ddidwyll y gwahanol ffyrdd y mae rhieni’n caru’u plant, gyda llawer o rieni’n gallu uniaethu â’r cyferbyniadau mewn serchiadau teuluol.

Tra dangosir Edna Turnblad fel rhywun sydd eisiau diogelu Tracey rhag unrhyw niwed, mae Prudy’n arddangos cariad rhiant drwy gyfres o reolau, y cred hi fydd yn cadw Penny yn ddiogel, gyda phob un yn gwneud ei orau i ddiogelu’i ferched rhag realitioedd bywyd.  Tra bod Velma Von Tussell yn annog Amber mewn ffordd y gellir ei disgrifio fel ffordd ‘ymwthgar’, yn y pen draw, mae arni eisiau i Amber gyflawni mawredd; ac fe saif Motormouth Maybelle fel delfryd ymddwyn fenywaidd gariadus gref i Little Inez.

Drwodd a thro, mae Hairspray yn gynhyrchiad dyrchafol sy’n falch o hybu themâu gwaelodol cryfion a pherfformiadau cerddorol heintus, sef cyfuniad byrlymog sy’n gwneud Hairspray yn sioe gerddorol lawn ysbrydoliaeth i gynulleidfaoedd o bob oed.

Mae yna ychydig o ddyddiau o hyd yn weddill ichi fachu’ch tocynnau cyn y bydd Hairspray yn ein gadael ar y 26ain o Awst.  Prynwch eich tocynnau yma, a dowch i gyfarfod â phlant hyfrytaf y dref.