Pam mae gwirfoddoli’n bwysig i’r diwydiannau creadigol

Pan fo pobl yn meddwl am elusen, nid yn aml y byddant yn meddwl am sefydliadau celfyddydau a theatrau, y mae llawer ohonynt yn elusennau eu hunain.

Fel canolfan gelfyddydau genedlaethol Cymru, ein gweledigaeth fel elusen yw ysbrydoli’n cenedl a chreu argraff ar y byd drwy greu profiadau sy’n ysbrydoli ac sy’n newid bywydau sy’n ehangu gorwelion.  Yn y blynyddoedd i ddod, bydd y Ganolfan yn ceisio:

  •         Codi dyheadau pob person ifanc yng Nghymru.
  •         Bod yn hygyrch i bawb.
  •         Cael ei dathlu fel un o’r prif ganolfannau celfyddydau perfformio yn y byd.
  •         Creu gwaith arloesol sy’n amlygu Cymru i’r byd.

Mae pob ceiniog a warir yn y Ganolfan yn ein helpu i gyflawni ymgysylltu cymunedol rhagorol a gwaith dysgu creadigol i wella bywydau a dyfodol llawer o bobl.  

Er mwyn parhau i ddatblygu cyfleoedd, yn ogystal â chyflwyno a chynhyrchu sioeau gwych, mae arnom angen llawer iawn o gefnogaeth.  

Mae ein cynllun gwirfoddoli newydd yn gyfle bendigedig inni elwa o gymorth ychwanegol i ddarparu amrywiol brosiectau ac i ehangu cyrhaeddiad ein gwaith, gan hefyd roi rhywbeth yn ôl.   

Fel gyda llawer o fudiadau eraill, rydym yn gwerthfawrogi ymroddiad y bobl hyn sy’n buddsoddi’u hamser ac yn cefnogi’n hachos.  

Mae ein tywyswyr gwirfoddol yn cynorthwyo’n staff i’n helpu i gadw’r cyhoedd yn ddedwydd eu byd ac yn ddiogel, ac maent yn cyfrannu’n anfesuradwy at brofiad ymwelwyr drwodd a thro.  

Rydym wedi croesawu dros 16.5 miliwn o ymwelwyr er 2004, ac felly mae pâr ychwanegol o ddwylo yn sicr o gymorth sylweddol.  

Gall gwirfoddoli amser i leoliad celfyddydau fod yn eithriadol o werth chweil i bobl o bob oedran a chefndiroedd.  Nid yn unig y mae unigolion yn elwa o hybu’u diddordeb mewn theatr, yn ennill profiad mewn diwydiant cystadleuol, yn cyfarfod â phobl newydd ac yn dod yn rhan o dîm cefnogol, mae gwirfoddolwyr hefyd yn cael cyfle i gael golwg o’r tu mewn ar y Ganolfan ac ar rywfaint o’r adloniant mwyaf gwych ar y llwyfan.

Bydd ymuno â’n rhaglen gwirfoddolwyr a chymryd cyfrifoldeb am groesawu’n hymwelwyr dyddiol yn golygu y byddwch yn dod yn rhan o’r clytwaith bywiog iawn a wna’r Ganolfan yn fan amrywiol a diwylliannol addysgol i fod ynddi.  

Mae llawer o fudiadau celfyddydau yn gweithredu cynlluniau llwyddiannus i wirfoddolwyr sy’n gweithredu i wella’r gwasanaeth a gynigir ac yn darparu cyfleoedd i gynyddu modd o gael at gelfyddyd, diwylliant a chreadigrwydd mewn ffordd arloesol a gwerth chweil.  

Cymerwch olwg ar sefydliadau celfyddydau eraill isod sy’n gweithredu cynllun gwirfoddoli cryf.  Fel y gallwch weld, rydym ymysg cwmni gwych …

Birmingham Hippodrome

Yn y Birmingham Hippodrome, mae gwirfoddolwyr yn ffurfio rhan hanfodol o’r tîm. Gyda chyfleoedd gwasanaethau cwsmeriaid sy’n wynebu pobl mewn Gwasanaethau Ymwelwyr, a swyddi digwyddiadau awyr agored a drefnir gan y tîm Rhaglenni Creadigol ar gyfer Hippodrome CREATIVE, mae’r lleoliad yn darparu digonedd o brofiad cyffrous i wirfoddolwyr.

The Lowry

Mae gwirfoddoli yn The Lowry wedi bod yn rhan o weithrediad ‘man cyhoeddus’ y lleoliad er 2000, gan ddarparu un o’r rhaglenni mwyaf i wirfoddolwyr.  Mae gwirfoddolwyr, a adwaenir hefyd fel VIPs, yn darparu gwasanaethau cwsmeriaid i noddwyr theatrau, maent yn gweithredu fel tywyswyr a marsialiaid tân ac yn cynorthwyo â dyletswyddau eraill, megis gwerthu nwyddau. Mae gwirfoddolwyr hefyd yn llysgenhadon dros y theatr, gan hyrwyddo ymdrechion eraill y sefydliad yn weithgar, megis gwaith dysgu ac ymgysylltu.

Oxford Playhouse

Mae’r Oxford Playhouse wedi sefydlu cynllun gwirfoddoli cryf ac a anwylir, lle mae’n recriwtio gwirfoddolwyr i weithredu fel tywyswyr ar gyfer y lleoliad, y mae llawer ohonynt bellach wedi bod gyda’r sefydliad ers blynyddoedd lawer.

Shakespeare Globe

Fel gyda llawer o theatrau eraill, mae gwirfoddolwyr yn y Shakespeare Globe yn cyflawni dyletswyddau hanfodol i’r cyhoedd yn eu rolau fel stiwardiaid.  Mewn gwirionedd, gwirfoddolwyr yw’r holl stiwardiaid yn y Globe.

Mae gwirfoddolwyr yn y Shakespeare Globe wedi rhoddi dros 60,000 o oriau o amser ledled digwyddiadau theatraidd ac addysgol, gan gofleidio’r cyfle i nesáu at waith Y Bardd.

Theatr y Sherman

Mae Theatr y Sherman wedi bod yn cynnal cynllun llwyddiannus i wirfoddolwyr er 2015, gyda thros 100 o unigolion ymroddedig yn rhoi’u hamser i’r lleoliad.

Mae cyfrifoldebau allweddol yn cynnwys gweithio fel tywyswyr a chyflawni safonau uchel o wasanaeth cwsmeriaid i noddwyr y Sherman.

Yn dâl am hynny, fe ddaw gwirfoddolwyr yn rhan o gymuned gelfyddydau ffyniannus, ac mae’r Sherman yn darparu pecyn buddion gwych i wirfoddolwyr, yn cynnwys disgowntiau, lluniaeth a gwahoddiadau i ddigwyddiadau arbennig, megis Nosweithiau’r Wasg.  

I gael mwy o wybodaeth am wirfoddoli gyda ni, a sut i gymryd rhan, cliciwch yma os gwelwch yn dda.