Dihangwch i’r Bae yr haf hwn

Pan fo ysgolion wedi cau am y gwyliau, ac mae’r tywydd yn gynnes, y peth diwethaf y mae arnoch eisiau’i wneud yw eistedd o flaen y teledu am oriau.

Felly, pam na wnewch ei hanelu hi am Fae Caerdydd?  Dyma yn wir un o’r lleoedd gorau i ddianc iddo gyda’r plant yr haf hwn.  Nid yn unig y mae’r Bae’n gweddnewid i fod yn lan môr tywodlyd i bawb, ond mae’r Ganolfan yn cynnig ystod o weithgareddau teuluol ardderchog.  Rydym wedi llunio rhestr o bethau bendigedig i’w gwneud ar gyfer y teulu cyfan, o blantos bach i’r rheiny yn eu harddegau.

Dyddiau Teuluol

Families-gif

Yn agor ein haf y mae’n hwythnosau Gweithgareddau Teuluol.  Yn ystod gwyliau’r haf, fe fydd ein digwyddiadau teuluol ar eu hanterth ac yn llenwi’r mannau cyhoeddus yn y Ganolfan.  Mae’r gweithgareddau hyn wedi’u cynllunio’n arbennig i annog teuluoedd i gymryd rhywfaint o amser i archwilio’u hochrau creadigol mewn ffordd hwyliog a diddorol.

Bydd gan bob wythnos wahanol thema: Posi Plastisin, Campweithiau Toddi, Mae’r Athro Quatro-Trousers yn Cyflwyno: Wonderful Woven Web, Mosaic Mansion a’r Big Green Clean Machine.  Yn union fel Amser y Plantos Bach, mae’r digwyddiadau’n gyfan gwbl am ddim!

I gael rhagor o fanylion, ewch i gael cipolwg ar ein tab Sadwrn Diwrnod i’r teulu o dan yr adran Teuluoedd ar ein gwefan.

Tickledom

WMClarge1.png

Byddwn yn esmwytho’n ffordd i’n sioeau haf ar gyfer teuluoedd gydag un i’r rheiny sydd o dair oed i 103.  Bydd Tickledom yn gorffen ei thaith drwy Gymru yn y Ganolfan ar y 30 Gorffennaf gyda’i chynhyrchiad: Tickledom Y Sioe Gerdd Deuluol.

Ymunwch â’r Dywysoges Violet a’i gweision bach ffyddlon, Marigold, Dan D Lion, Doc Leaf a Snapdragon wrth iddynt fynd ar antur drwy Tickledom.  A wnânt ganfod eu Forget-me-Nots gwerthfawr a chwalu’r felltith ddieflig ar osodwyd ar Fluella, y Wrach Rew?

Gan gynnwys Chris Needs o Radio Wales fel Snapdragon fel un o’r sêr, fe’i hysgrifennwyd gan John Manders a’r cyfansoddwr sydd wedi ennill gwobrau, Matthew Brind.

The Addams Family – A Musical Comedy

The cast of THE ADDAMS FAMILY. Credit Matt Martin (3)

Yn nesaf, fe gawn daith ar hyd lôn gof gyda hoff deulu dychrynllyd pawb, yr Addams. Byddant yn symud i mewn â ni am ychydig yn llai na phythefnos ym mis Awst – ac fe edrychwn ymlaen yn frwd!

Dyma’r cyfle perffaith i gyflwyno’ch plant ifanc i’r hoffus Fester, Wednesday bach, a Cousin It, ond hefyd i brofi’r Teulu Addams mewn goleuni hollol wahanol.

Yn ystod yr Addams Family – Comedi Gerdd, fe welwn fod Wednesday bach yr Addams wedi hen dyfu’n oedolyn, ac mae wedi syrthio mewn cariad â … pherson ‘normal’!  Sut y gall  Gomez byth gadw’r trychineb hon oddi wrth ei anwylyd, Morticia?

Byddwch yn dyst i weld gweddnewidiad hudolus dywyll Carrie Hope Fletcher fel Wednesday, Samantha Womack fel Morticia, a’r Les Dennis nad oes modd ei adnabod fel Ewyrth Fester.

Gyda niwl iasol, portreadau’n symud yn rhyfedd, a lleisiau ingol o brydferth – y cyfan â cherddorfa fyw yn gefndir.  Beth arall y gallech ofyn amdano?

Hairspray

hairspraygif3.gif

Dychmygwch y ffilm sinema hynod boblogaidd, ond yn fwy, yn uwch, ac yn fyw!  Wedi’r cyfan, fel y dywed Tracy Turnblad: “Mae’n rhaid ichi freuddwydio’n fawr i fod yn fawr.”

A phwy’n well i wrando ar ei chyngor na’r laslances yn ei harddegau a anwyd ac a fagwyd yn Baltimore, sy’n ddelfryd ymddwyn yn ei rhinwedd ei hun.  Beth a allai ysbrydoli’n fwy na gweld y gwannaf yn estyn am yr uchelfannau ac yn gwireddu’u breuddwydion? Hairspray yn wir yw’r prawf cerddorol bod unrhyw beth yn bosibl os gweithiwn yn galed a chan ddyfalbarhau’n ddygn.

Mae’r enfys syfrdanol o wisgoedd, a ffurfiwyd ynghyd â lliwiau trawiadol a secwinau sy’n sgleinio, yn ased i’r trefnau dawnsio syfrdanol.  Gallwn warantu y byddwch yn dawnsio yn eich seddau am bron i deirawr!

Fel rhan o’n hymroddiad i annog pobl ifanc i gael eu hysbrydoli dros y celfyddydau, fe fyddwn hefyd yn cynnig disgownt i’r rheiny sy’n 16 oed ac iau.  Byddwch yn gyflym, serch hynny, gan fod y rhain yn amodol ar argaeledd!  Ewch i’n gwefan i ganfod mwy o wybodaeth.

Bydd Hairspray gyda ni rhwng 16-26 Awst.

Crazy For You

giphy (44).gif

 

Mae’r sioe gerdd sgleiniog hon yn gyfle bendigedig i gyflwyno pobl ifanc yn eu harddegau i gyfaredd hen-ffasiwn y theatr.  Gyda rhai wynebau cyfarwydd, megis Tom Chambers a Caroline Flack, ni fydd hi’n waith caled eu cyffroi ar gyfer y sioe gerdd hon ychwaith.

Mae yna benbleth yn wynebu Bobby Child: cau’r theatr a pheryglu colli calon ei anwylyd, Polly, neu fodloni’i fam a thalu’r biliau.  Mewn ymgais olaf i achub y cyfan, mae’n penderfynu rhoi cynhyrchiad.  A’r cynhyrchiad yn y fantol, mae Bobby Child yn wynebu cariad theatr newydd, ac achos o gam-adnabod.

Gyda chaneuon jas eu naws, a dau berfformiwr proffesiynol o Strictly Come Dancing, fe allwn warantu y bydd hon yn noswaith gofiadwy iawn! Bydd Crazy For You yn dechrau 5 Medi.

Amser plantos bach

toddler day

A wyddech ein bod ni’n cynhyrchu digwyddiadau’n rheolaidd, yn enwedig ar gyfer eich plantos bach?  Rydym mor falch o’n hadeilad, ac mae arnom eisiau gwneud yn sicr y caiff pawb y cyfle i’w fwynhau o, ni waeth faint yw eu hoed.  Dyma pam ein bod ni’n ymroi un dydd Gwener y mis i bopeth yn ymwneud â phlant bach.  Mae’n hamseroedd plantos bach yn ffordd wych o drwytho’ch plant mewn byd o ddysgu cynnar gydag eraill o’u hoed.

Byddwn yn cymryd egwyl fechan dros yr haf, gan y bydd ein Hwythnosau Teuluol yn cael blaenoriaeth – ond fe fyddwn yn ein holau fel arfer ym mis Medi, ac fe fyddem wrth ein bodd o’ch gweld yn dod draw.

O ganu i amser chwarae, o gerddoriaeth i grefftau, dewiswch un… neu mynychwch y cyfan ohonynt – maent yn rhad ac am ddim!  Rydym wedi rhestru pob dyddiad ac amser o dan Amser Plantos yn y adran Teuluoedd ar ein gwefan – cofiwch ddod draw ar y diwrnod!