5 rheswm dros weld Jane Eyre

Mae’r enw Jane Eyre yn swnio’n gyfarwydd i lawer ohonom.  P’un a yw hynny’n tarddu o’n dyddiau ysgol neu brifysgol, fe all llawer ohonom alw i gof sgriblo nodiadau mewn llyfrau llychlyd, gan amlygu ac anodi’r chwedl ffeministaidd heriol a hoffus hon.

Mae 2017 yn flwyddyn fawr i Jane Eyre, gan ei bod yn nodi 170 o flynyddoedd ers i nofel Charlotte Bronte a’i henw arloesol ymddangos am y tro cyntaf.  A hithau wedi’i chyhoeddi o dan ffugenw, mae’r stori wedi mynd drwy lawer iawn ers hynny.  Mae’r cynhyrchiad llwyfan yn teithio o amgylch y wlad ar hyn o bryd, ac fe fydd yn anrhydeddu llwyfan Canolfan Mileniwm Cymru yr wythnos hon.

I’r rheiny nad ydynt yn gyfarwydd â’r nofel, mae hon yn chwedl am Jane, plentyn amddifad ifanc, gan ddilyn ei thaith o gartref di-serch, drwy’r ysgol, ac wedyn i weithio fel athrawes gartref i’r Mr Rochester dirgel.  Yn y cefndir, mae yna bresenoldeb tywyll yn cyniwair, gan fygwth Jane a bwrw cysgod dros ei stori.

Dyma chwedl sy’n rhedeg yn gyfochrog a bywyd Bronte ei hun, ac mae hi wedi goroesi mewn ffilmiau, dramâu cyfnod, ac addysg, gan amlygu rhwystrau ac uchelgais Jane sy’n dal i atseinio â chynulleidfaoedd y dwthwn hwn.

Dyma’n prif resymau dros weld sioe sy’n gyforiog o wersi hanfodol ynglŷn â dilyn eich calon a bod yn ffyddlon i’ch credoau…

  1. Yr arwres ffeministaidd eithaf
JANE EYRE UK Tour 2017Royal National Theatre
JANE EYRE UK Tour 2017 Royal National Theatre

Fel prif gymeriad, mae Jane yn anturus, yn weithgar ac yn gryf.  Mae hi’n glyfar a dewr, ac mae’n llywio’i dyfodol ei hun.  Er bod hyn yn ymddangos fel norm diwylliannol gyda chynifer o eiconau benywaidd cryfion yn y diwylliant canu pop erbyn heddiw, roedd o’n neilltuol o wrthryfelgar bryd hynny.  Mae Jane yn gymeriad sydd â dyhead i ganfod dedwyddwch ar ei thelerau’i hun, ac mae hi’n herio’n eofn reolau diwylliannol a rheolau sydd wedi’u seilio ar rywedd Oes Victoria.

I’r rheiny sydd wrth eu bodd â rôl fenywaidd gref, gyda dewrder ac ethos o waith caled, efallai mai Jane Eyre fydd eich eicon llenyddol a’ch eicon llwyfan nesaf.

  1. Stori serch glasurol

Jayne Eyre twitter

Mae’r stori serch rhwng Jane a Mr Rochester yn rhamant glasurol ond anghonfensiynol.  A hithau’n berthynas wedi’i chydblethu â chyfnewidiadau deallus ac arni faich disgwyliadau cymdeithasol, mae hi dan fygythiad yn y pen draw gan ei gyfrinach dywyll ei hun.  A all cariad mewn gwirionedd drechu popeth?

Os oes angen eich argyhoeddi ychydig yn fwy, dyma neges oddi wrth Mr Rochester ei hun …

 

  1. Darganfyddwch lenyddiaeth enwog fel y daw’n fyw

Jane Eyre book image

Os nad ydych wedi darllen y llyfr, fe allai gweld y cynhyrchiad fod yn ffordd berffaith o drwytho’ch hun mewn clasur llenyddol.  Clywch rai o linellau enwog Jane drosoch eich hun, a mwynhewch y gwrthryfel wrth iddi adrodd un o’i datganiadau enwocaf, “I am no bird, and no net ensnares me: I am a free human being with an independent will”.

  1. Dychymyg
JANE EYRE UK Tour 2017Royal National Theatre
JANE EYRE UK Tour 2017 Royal National Theatre

Un o’r resymau niferus pam mae darllenwyr yn petruso cyn cofleidio unrhyw addasiad ffilm neu theatr yw bod eu dychmygion unigryw eu hunain yn y bôn yn llunio sut maent yn darllen ac yn hoffi’r stori – ac weithiau ni all addasiad ddehongli hyn yn effeithiol.  Gyda’r cynhyrchiad hwn, mae popeth o’r deialog i’r set yn rhagori ar ddisgwyliadau.

Rydym i gyd wedi’i ddweud ar ryw adeg neu’i gilydd, “Nid fel ‘na roedd o yn y llyfr”. Fodd bynnag, mae set cynhyrchiad teithiol Jane Eyre yn dal dychymyg y gynulleidfa.  Gan ddefnyddio ysgolion metel, llwyfannau pren, a goleuo i ysgogi dychymyg, mae’r set yn ddull beiddgar o’n hatgoffa o frwydrau a rhwystredigaethau Jane.

  1. Dehongliad cyfoes o glasur sy’n cadw at gynnwys y llyfr
JANE EYRE UK Tour 2017Royal National Theatre
JANE EYRE UK Tour 2017 Royal National Theatre

A hwythau wedi’u hymrwymo i’r plot gwreiddiol a gosodiad Oes Victoria Bronte, mae cynhyrchiad y cwmni’n adnewyddu stori glasurol heb ei hamddifadu o’i gwreiddiau.  Yn hytrach na gwyro o stori hoffus, mae’r addasiad llwyfan yn defnyddio dyfeisiadau theatraidd i adfywio’r hanes ar gyfer cynulleidfaoedd hen a newydd, fel ei gilydd.

Er bod yr addasiad o’r tudalennau i’r llwyfan yn cynnwys ychydig o newidiadau i’r iaith, daw llawer iawn o’r deialog yn syth o waith Charlotte Bronte yn uniongyrchol.  Fe synnech mor fodern y mae’i geiriau’n swnio 170 o flynyddoedd yn ddiweddarach!

Er bod y cynhyrchiad yn adrodd stori’r nofel mewn ffordd fodern, mae’n dal i gadw at y testun ac felly nid yw’r stori’n dioddef unrhyw anghyfiawnder, ac yn hytrach mae’n gwneud hanes taith Jane yn haws uniaethu ag o.

Mae cerddoriaeth hefyd yn rhan annatod o’r ddrama, gan angori hanes Jane o’r dechrau i’r diwedd.  Gyda sgôr sinematig a lleisiau nerthol yn gweu drwy’r stori i gyd, mae’r gerddoriaeth yn rym sy’n cymell y tu ôl i’r dull cyfareddol a bywiog hwn o adrodd storïau.

I gael mwy o wybodaeth ac i fwcio tocynnau, a fyddech cystal â gweld y fan hon.