Dowch i gyfarfod â’r tîm: Grace Nelder

Fe all gofyn i rywun beth mae arnynt eisiau bod wedi iddynt dyfu’n oedolyn arwain at edrychiadau gofidus yr olwg, curiad calon cyflymach a dwylo chwyslyd.  Er bod gan lawer o bobl ryw fras syniad o le y mae arnynt eisiau bod yn y byd gwaith, mae yna gynifer o ddewisiadau ar gael, fe all meddwl am y peth fod yn ddigon heriol.

Yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, cynigiwn amryw o leoliadau a chyfleoedd am brofiad gwaith i helpu’r rheiny â diddordeb yn y Celfyddydau i ganfod lle y mae arnynt eisiau bod.  P’un a ydynt yn dal mewn addysg neu ond yn dechrau ar eu gyrfaoedd, rydym wrth ein bodd o ddod â dawn newydd i’r adeilad.

Fel rhan o’n cyfres o flogiau, lle y cloddiwn yn ddyfnach i rolau’r rheiny sy’n gweithio yn y Ganolfan, fe aethom at Grace Nelder i ganfod sut brofiad yw bod y tu ôl i’r golygfeydd.

Dywedwch ryw ychydig amdanoch eich hun…

Rwy’n astudio am Radd Meistr mewn Rheoli Celfyddydau yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.  Mae’n gwrs blwyddyn ac rwyf ar hyn o bryd ar leoliad proffesiynol yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.  Rwyf yn wreiddiol o Plymouth ond fe astudiais fel myfyrwraig israddedig yn Nottingham ac rwyf wedi byw yn Sbaen o’r blaen!

Sut y cawsoch eich lleoliad?  Sut brofiad oedd y broses ichi? 

Fel rhan o’r cwrs, mae’n rhaid inni wneud tri lleoliad.  Dau fewnol ac un allanol.  Roedd fy nghyrsiau mewnol yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru gyda Datblygu a Chonservatoire Iau.  Ar gyfer y lleoliad allanol, fe allem ddewis cael ein lleoli o nifer o sefydliadau’r Coleg sy’n bartneriaid.  Dewisais y Ganolfan fel fy newis cyntaf a dewisais Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru fel fy ail ddewis.  Fe wn fod yna nifer o bobl o fy nosbarth oedd hefyd eisiau dod yma, ac felly roeddwn yn ffodus iawn o gael fy lleoli yma.

 Beth wnaeth ddylanwadu arnoch i fod eisiau mynd i theatr fasnachol ac a ydych wedi dysgu rhywbeth am y diwydiant ers bod yn y Ganolfan?

I mi, rwy’n caru sioeau cerdd.  Rwy’n awdurdod cerddorol addefedig.   Mae’r sglein a’r sbri yn fy syfrdanu’n llwyr bob amser.  Felly, dyna fy mhrif atyniad at theatr fasnachol.  Fel dawnswraig fy hun (fwy na thebyg yn ymddangos am y tro cyntaf pan oeddwn yn bump oed fel Baby Snowflake mewn rhyw bantomeim), fe aethom i’r theatr yn aml pan oeddwn yn tyfu i fod yn oedolyn.  Rwyf yn wastad wedi bod yn gysylltiedig â theatr.  Nid tan roeddwn yn fy mlwyddyn olaf yn y brifysgol, yn gweithio â Nottingham Playhouse, y sylweddolais y gallwn gael gyrfa yn y celfyddydau.  Ac felly, roedd y Radd Meistr yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, ar ôl fy Ngradd israddedig mewn Hanes a Sbaeneg, yn ymddangos fel (ac fe allaf dystio ei fod wedi bod ac yn dal i fod) y cam cywir imi.

Rwyf wedi bod yma yn y Ganolfan ers tair wythnos bellach, ac rwy’n caru pob munud!  Rwyf mor brysur – sy’n wych – ac yn dysgu llwythi drwy’r amser.  Rwyf gan mwyaf gyda Chysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu ond rwyf wedi gallu dilyn adrannau eraill, a deall sut mae’r tîm yn gweithio gyda’i gilydd, sydd wedi bod yn gyfle bendigedig imi.

 Grace Nelder WMC

Dywedwch wrthym am ddiwrnod arferol mewn Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

 Dwi ddim yn credu bod y fath beth â diwrnod arferol yn bodoli!  Rwy’n gwneud popeth, yn amrywio o ymchwilio i ddylanwadwyr, i gynhyrchu a rhannu llenyddiaeth gwybodaeth i bob aelod o staff i gynllunio nosweithiau i’r wasg.  Mae hi’n wirioneddol ddi-baid a di-dor.  Fel y dywedais, rwyf wedi bod gydag adrannau eraill hefyd, ac felly rwy’n cael cyfoeth o wybodaeth.

A ydych wedi canfod mentor i chi’ch hun, ac os ydych, pwy? 

Rwy’n gweithio’n agos â Jayne Smith yn y Ganolfan, a hi yw’r Pennaeth Cyfathrebu.  Ni fyddwn yn dweud ei bod yn fy mentora ond yn sicr mae hi’n cadw golwg arnaf, ac yn gwneud yn sicr fy mod yn cael y profiad gorau posibl, sy’n wych ac rwyf mor ddiolchgar amdano.  Mae pawb yn y tîm, serch hynny, mor hyfryd, yr wyf wedi sgwrsio â llaweroedd o wahanol bobl o wahanol adrannau, ac maent yn fwy na bodlon rhannu’u gwybodaeth am eu gweithgareddau a’u cyfraniad beunyddiol!  Er y gall ymuno â sefydliad newydd ymddangos yn llawn her, nid ar unrhyw adeg y teimlais nad oedd croeso imi neu na allwn ofyn cwestiynau.

 Beth oedd eich hoff beth ynglŷn â chael y cyfle i weithio yn y Ganolfan?

Fy hoff beth yw fy mod yn ei chanol hi go iawn!  Rwyf yn wirioneddol wrth fy mod bod pawb yn gweithio mor agos gyda’i gilydd a bod pawb yn wirioneddol angerddol dros y gwaith a wnânt a’r gwahaniaeth y mae’n ei wneud.  A chaf gyfle i gyfranogi ohono i gyd ac i helpu, hefyd!  Mae’n bendant yn un o ddarnau gorau fy nghwrs.

 Yn olaf, beth oedd y peth diwethaf y gwnaethoch loddesta arno ar Netflix?

Cyfres deledu Sbaenaidd o’r enw Velvet, sy’n ymwneud â siop ffasiwn glodfawr ar Gran Vía, Madrid, España.  Fe’i lleolir yn niwedd yr 1950au, ac felly mae’r gwisgoedd a’r addurniadau’n hardd!

 I gael mwy o wybodaeth am swyddi gweigion yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, cymerwch olwg yma, os gwelwch yn dda.