Cwestiynau cyflym gyda Joe Stilgoe

Bydd Joe Stilgoe yn dod â’i egni i ffresh yn y Ganolfan nos Wener 25 Mai gyda’i sioe gerddorol hudolus ‘Songs on Film’, sioe sydd wedi’i hysbrydoli gan ganeuon y sgrin.

Fe gawsom sgwrs sydyn â Joe i ddarganfod mymryn mwy am ei yrfa a’r hyn y gallwn edrych ymlaen ato nos Wener.

I rywun sy’n anghyfarwydd â dy waith, sut fyddet ti’n disgrifio’r hyn rwyt ti’n ei wneud?

Rydw i’n gerddor jazz – yn bianydd ac yn canu. Rydw i’n cyfansoddi caneuon ac yn perfformio ym mhob cwr o’r byd, boed mewn neuaddau cyngerdd i gyfeiliant cerddorfeydd, neu mewn clybiau jazz gyda cherddorion ifanc anhygoel. Rydw i’n ceisio dod ag elfen o theatr i’r byd jazz.

Beth ddylai rhywun ei ddisgwyl o dy berfformiad?

Mae dylanwadau o bob math ar fy sioeau, ac yn aml maen nhw’n cael eu disgrifio fel jazz i bobl nad ydyn nhw’n hoff o jazz (a’r rheini sydd, wrth gwrs). Mae’r sioe hon – Songs on Film – yn cynnwys elfennau o jazz ond yn y bôn mae’n ddathliad o bob math o gerddoriaeth ffilm, a’r caneuon hynny’n cael eu chwarae gan fand gwych o gerddorion jazz.

Pwy sydd wedi cael y dylanwad mwyaf ar dy yrfa?

Nat King Cole.

Beth fu uchafbwynt dy yrfa hyd yma?

Perfformio fel Joey Powell bob nos am 4 mis yn ‘High Society’ yn yr Old Vic yn 2015; y flwyddyn honno hefyd, fe ddes i’n dad.

Pa foment sydd wedi codi’r mwyaf o gywilydd arnat ti fel perfformiwr?

Gofyn i Kevin Spacey a oedd o’n gwisgo esgidiau golff.

Pa un yw’r foment fwyaf gofiadwy ar daith?

Mae’n siŵr mai chwarae i gynulleidfa orlawn mewn neuadd gyngerdd yn Southampton lle astudiais i gerddoriaeth, a hynny 15 mlynedd ar ôl gadael. (A dyfeisio gêm newydd sbon yng nghefn y llwyfan yn ymwneud â’r tybiau bach yna o laeth a phowlen ffrwythau.)

Beth mae Cymru/Caerdydd yn ei olygu i ti?

Rydw i’n caru Cymru, ond Caerdydd yn enwedig gan mai yno y cafodd fy mam-gu ei geni a’i magu. Cefais fy nysgu i garu cerddoriaeth yn gynnar iawn, ac rydw i wastad wedi bod mor hapus yn chwarae yng Nghymru – mae’n wlad sy’n caru cerddoriaeth.

Beth ddylem ni ei ddisgwyl gen ti yn y misoedd nesaf?

Rydw i’n ysgrifennu tair sioe i’r theatr – i gyd yn wahanol – un i deuluoedd, un am deithio drwy amser a’r llall yn sioe ddawns jazz sy’n cynnwys côr gospel. Dydw i ddim yn siŵr iawn sut ydw i am lwyddo… Fe fydda’ i hefyd yn chwarae lot o gigs ac yn ymddangos mewn gwyliau dros yr haf, ac fe fyddwn ni’n recordio albwm Nadolig. Ym mis Awst.