Cwestiynau cyflym gyda Laren Shields

Bydd Lauren Shields yn dod â’i thaith fyw ‘The Sky’s the Limit’ i ffresh yn y Ganolfan nos Sadwrn 20/5. Sioe yw hon sy’n dathlu clasuron a thrysorau cudd o fyd y sioeau cerdd, a’r rheini’n ganeuon sydd wedi llywio ei gyrfa.

Fe gawsom sgwrs â Lauren er mwyn dod i wybod mwy am ei stori hyd yma a’r hyn y gallwn ei ddisgwyl o’r sioe gyffrous hon.

I rywun sy’n anghyfarwydd â dy waith, sut fyddet ti’n disgrifio’r hyn rwyt ti’n ei wneud?

Dathlu cerddoriaeth a geiriau’r theatr, y safonau oesol, a’r artistiaid sydd wedi sicrhau bod y caneuon hyn yn cael eu clywed. Does dim rydw i’n ei garu fwy na chanfod chwip o gân brin gan gyfansoddwr a ninnau’n credu ein bod yn gyfarwydd iawn â’i waith, neu’r caneuon hynny sydd wedi’u hepgor o ffefrynnau difa enwog.

Beth ddylai rhywun ei ddisgwyl o dy berfformiad?

Gyda lwc y cyfuniad perffaith o ganeuon y mae rhywun yn gyfarwydd â nhw ac yn eu caru, a chaneuon y maen nhw’n eu darganfod gyda mi ynghyd â’r hanesion am sut y mae’r rhain yn rhan o fy stori i. Fy hoff ffordd o ganfod caneuon newydd yw eu clywed yn fyw ac wedi’u cyfuno â brwdfrydedd rhywun i’w rhannu, felly rydw i’n gobeithio cyfleu’r mwynhad hwnnw o ochr y gantores i’r meic!

Pwy sydd wedi cael y dylanwad mwyaf ar dy yrfa?

Wel, fe fydda’ i’n sôn am sut y dechreuodd popeth yn ystod y sioe, ond byddai’n rhaid imi ddweud yr athrawon anhygoel rydw i wedi bod mor ffodus i weithio â nhw. Rydw i’n hynod o ddyledus i’r rheini sydd wedi rhannu fy mreuddwyd a’m dyhead â mi ac wedi rhoi’r arfau imi allu llwyddo yn yr hyn rydw i’n caru ei wneud.

Beth fu uchafbwynt dy yrfa hyd yma?

Rydw i’n credu mai canu â chôr y West End Heroes yn Theatr Dominion. I lawer ohonon ni dyna’r tro cyntaf inni ganu ar lwyfan yn y West End. Roedd y côr yn llawn darpar berfformwyr a pherfformwyr segur oedd i gyd yn gweithio oddi ar y llwyfan i dalu’r biliau, ac fe gawson ni gyfle i ganu i gynulleidfa lawn gyda rhai o fawrion byd y sioeau cerdd a hynny er mwyn achos da. Roedd gweld y dorf ar ei thraed y noson honno yn anhygoel, a does arna’ i ddim cywilydd dweud imi lefain!

Pa foment sydd wedi codi’r mwyaf o gywilydd arnat ti fel perfformiwr?

Y tro cyntaf imi gael fy nghyfweld ar lwyfan (gan yr enwog La Voix), fe ofynnwyd i mi sut deimlad oedd canu â band mawr, ac heb i’m ceg wrando ar fy mhen, fe ddywedais wrth yr holl gynulleidfa fy mod yn teimlo mor gyffrous nes fy mod ar fin cael damwain. Sôn am gywilydd, ond diolch byth fe chwarddodd pawb!

Pa un yw’r foment fwyaf gofiadwy ar daith?

Doeddwn i heb feddwl am hyn ond hon fy nhaith gyntaf erioed! Taith fechan o amgylch Llundain a Chaerdydd, ac felly dyma obeithio creu atgofion gwych yn y broses!

Beth mae Cymru/Caerdydd yn ei olygu i ti?

Er fy mod yn byw yn Llundain nawr, Cymru fydd fy nghartref am byth. Rydw i’n gwybod sut y mae pobl ym mhobman yn ein hadnabod fel gwlad y gân, ac nid yn unig mae sawl un sy’n annwyl imi yn byw yma, ond dyma lle dechreuodd popeth mewn cymaint o ffyrdd. Fe ges i fy mhrofiadau theatrig cyntaf yng Nghaerdydd, ar y llwyfan, oddi ar y llwyfan, ac yn y gynulleidfa. Fel mae’n digwydd, fe weithiais i yng Nghanolfan Mileniwm Cymru am rai blynyddoedd, felly mae’n teimlo fel dod adref go iawn i gyflwyno fy sioe yn fan hyn!

Beth ddylem ni ei ddisgwyl gen ti yn y misoedd nesaf?

Fe fydda’ i’n dychwelyd i weithio ar fy neuawd cabaret, The Diva List. Rydyn ni wedi cael egwyl wrth inni’n dau weithio ar brosiectau eraill ond mae gennyn ni bethau cyffrous ar y gweill felly rydw i’n edrych ymlaen at fwrw iddi. Fe fyddwn wrth fy modd yn gwneud mwy o sioeau fel unawdydd hefyd, ac mae gen i ambell syniad arall, felly cadwch mewn cysylltiad a gwyliwch y gofod!