Lle canolog i gariad ar y llwyfan

Romeo a Juliet, Sandy a Danny, Erik a Christine, a hyd yn oed Nala a Simba.  Cyplau epig a chanddynt un peth yn gyffredin – mae’u straeon serch chwedlonol wedi’u perfformio ar lwyfannau ledled y byd am ddegawdau.

Boed nhw’n drasig, yn waharddedig neu’n rhamantaidd – mae’r theatr yn wastad yn gallu dod â chariad yn fyw mewn ffordd ddihafal, a chyda Dydd San Ffolant ar ein gwarthau, mae cariad yn sicr yn cael llwyfan amlwg yng Nghanolfan Mileniwm Cymru eleni.

Yn ein hymdrech i ysbrydoli’n cenedl, ac i greu argraff ar y byd – down â sioeau cerdd fel Grease, Miss Saigon a Rent i Gaerdydd yn 2017.

Bydd y Ganolfan yn sicr yn darged i saeth Cupid a gwyddom y bydd un (neu fwy!) o’r clasuron hyn yn ennill eich calon.  Felly, dyma’n detholiad o’r sioeau theatr mwyaf rhamantus erioed i anrhydeddu’r llwyfan i’ch rhoi yn yr ysbryd am gariad.

 

Un i’r cyplau

Rent

Mae’r sioe gerdd roc a enillodd glod y beirniaid, Rent, yn profi bod cariad yn ffynnu yn yr amgylchiadau mwyaf dyrys.

Mae’r sioe gerdd a enillodd Wobr Tony yn ei hanelu hi am y Ganolfan ym mis Ebrill wrth iddi nodi’i phen-blwydd yn 20 oed.

A hithau wedi’i seilio ar opera Giacomo PucciniLa Bohème, mae’r sioe gerdd yn adrodd hanes grŵp o artistiaid ifainc tlawd sy’n ymlafnio drwy fywyd a chariad yn East Village yn Efrog Newydd fel yr effeithir ar gymdeithas gan yr epidemig HIV ac AIDS.

Mae cynhyrchiad newydd sbon Bruce Guthrie yn cynnwys cerddoriaeth a geiriau bythgofiadwy gan Jonathan Larson gyda chaneuon cu, yn cynnwys I’ll Cover You, Seasons of Love, a La Vie Boheme.

Mae’r sioe gerdd, a lwyfannir ar y 3ydd o Ebrill, 2017, yn cynnwys Lucie Jones o’r X Factor a Layton Williams o Billy Elliott. Mae’n fersiwn roc a rôl o ramant nad ddylid ei cholli!

 

Miss Saigon

Os ydych yn cynllunio noson cadw oed ramantus ar gyfer eich anwylyd, yna mae Miss Saigon yn berffaith!

Mae ganddi bopeth – drama, rhamant, trasiedi, a chaneuon hynod brydferth.

Mae’r sioe gerdd West End – sydd wedi ennill gwobr – gan Claude-Michel Schönberg ac Alain Boublil, wedi bod yn hudo cynulleidfaoedd ledled y byd am bron i 30 mlynedd.

Mae’r cynhyrchiad chwedlonol yn adrodd hanes torcalonnus geneth ifanc mewn bar a milwr Americanaidd sy’n syrthio mewn cariad tuag at ddiwedd Rhyfel Fietnam, dim ond i gael eu gwahanu gan gwymp Saigon.

Mae’r cynhyrchiad yn cynnwys rhai o ganeuon serch prydferthaf y theatr o Sun and Moon, i Last Night of the World, ac I Still Believe.

Dewisir Miss Saigon yn gyson fel un o’r sioeau cerdd gorau erioed – ac yn iawn, hefyd!

Efallai na fydd hi’n ei hanelu hi am y Ganolfan tan y 29ain o Dachwedd, 2017, ond dyma’r anrheg berffaith i’ch Valentine.

 

West Side Story

Heno, heno, fe ddechreuodd o i gyd heno, fe welais i ti ac aeth y byd i ffwrdd.

Mae pawb wrth ei fodd â’r geiriau ac mae pawb wrth ei fodd â’r stori.

West Side Story yw un o’r storïau caru trasig gwych drwy’r blynyddoedd y mae’n rhaid inni gyd-ganu iddi.

Caiff y sioe gerdd, a ysgrifennwyd yn wreiddiol gan Arthur Laurents, sydd â cherddoriaeth gan Leonard Bernstein a geiriau gan Stephen Sondheim, wedi’i hysbrydoli gan y trasiedi clasurol gan Shakespeare, sef Romeo and Juliet.

Fodd bynnag, yn hytrach nag yn Verona – mae cyfarfod anffodus y ddau gariad hyn yn digwydd ar yr Upper West Side o Efrog Newydd yn yr 1950au.

Gyda chaneuon cu, yn cynnwys Maria, Tonight, Somewhere, ac America, mae hon yn glasur ar unwaith ac yn stori serch o’r iawn ryw.

 

Romeo and Juliet

“Romeo, Romeo, Wherefore art thou, Romeo?”

Yng Nghanolfan Mileniwm Cymru o’r 27aino Ebrill tan y 14eg o Fai, dyna ymhle!

Bydd stori serch fwyaf Shakespeare yn ei hanelu hi am y Weston Studio am bythefnos a hanner y gwanwyn hwn.

Caiff hanesyn eiconig y Bardd o gariad a thrasiedi ei ailadrodd yn y cyd-gynhyrchiad hynod ingol hwn rhwng Omidaze a Chanolfan Mileniwm Cymru.  Mae NoFitState yn gysylltiedig yn ogystal – nid yw’r sioe hon yn rhywbeth a ddisgwyliech yn arferol gan Shakespeare – disgwyliwch syrcas awyrol, criw ensemble a noswaith allan go iawn.

 

Y cyfan amdanoch chi

Wicked

Roedd Elphaba yn iawn pan oedd arni eisiau herio disgyrchiant.

Pam na rowch gynnig ar yr amhosibl, beiddio i freuddwydio, ac am unwaith – dysgu i garu’ch hun.

Mae’r fersiwn hon – sydd wedi ennill sawl gwobr – o’r stori glasurol, Wizard of Oz, a’i phrif gymeriad benywaidd nerthol, wedi taro tant â merched ledled y byd.

Ers iddi lamu i Broadway 14 mlynedd yn ôl, mae hi wedi swyno cynulleidfaoedd.

Yn awr, mae’n darmerthu i ddychwelyd i’r Ganolfan am y tro cyntaf ers iddi wefreiddio cynulleidfaoedd Cymru yn 2013.

Bydd y sioe fythgofiadwy, sy’n gyforiog o ffefrynnau cerddorol, yn cynnwys Defying Gravity, yn para tan yr 31ain o Hydref, 2017 – y 24ain o Dachwedd, 2018.

Funny Girl

Wedi i bopeth arall fethu, peidiwch â gadael i neb ddifetha’ch dathliad – dyna oedd arwyddair Fanny Brice.

Bydd y brif actores garismataidd a’i sioe West End, a ddenodd glod y beirniaid, yn ei hanelu hi am Gaerdydd eleni.

Bydd Funny Girl, o dan gyfarwyddyd Michael Mayer, yn ymddangos yn y Ganolfan o’r 4yddo Orffennaf tan yr 8fed o Orffennaf, 2017.

Mae sioe, sydd wedi ennill gwobr, yn dilyn Fanny Brice yn ei hesgyniad anhygoel o egin-gantores i seren Broadway a’i hymroddiad i un dyn.

Mae’n ymffrostio yn rhai o’r caneuon theatr mwyaf eiconig, yn cynnwys Don’t Rain on My Parade, a People.

Peidiwch â cholli’r sioe hynod lwyddiannus hon pan ddaw i Gaerdydd.

 

Hello, Dolly!

Dyma un o’r sioeau cerddorol mwyaf oesol erioed, a esgorodd ar wobrau niferus, adfywiadau a pherfformiadau o amgylch y byd.

Mae Hello, Dolly!, â cherddoriaeth a geiriau gan Jerry Herman, wedi bod yn neilltuol lwyddiannus am dros bedair degawd.

Mae’r stori fympwyol yn rhoi sylw i flaenoriaethu’ch hun.

Mae’n dilyn Dolly Levi, person sy’n paru cariadon a pherson hollol ramantus, a chanddi arferiad o ymyrryd â charwriaethau eraill.

Mae’r sioe, a leolir yn Efrog Newydd ar droad y ganrif, yn gweld y parwr cariadon ffraeth o’r diwedd yn dewis rhoi ei hun yn gyntaf pan ddaw hi’n fater o gariad.

Mae’n cynnwys caneuon nerthol, yn cynnwys Before the Parade Passes By, sy’n anthem dros garu’ch hun a chofio pwy rydych.

 

Treat yourself!

Ac yn ysbryd maldodi’ch hun Ddydd Sant Ffolant hwn, pam na ddowch yn aelod o Addo?

Mae cynllun gwobrwyo Addo y Ganolfan yn caniatáu ichi fwynhau llu o fuddion ac arbed hyd yn oed fwy pan fwynhewch drip i’r theatr o ddim ond £35 y flwyddyn.

Fe allwch hyd yn oed gael eich tocynnau Wicked anhepgor ar y 27ain o Chwefror  – fis ynghynt na’r dyddiad rhyddhau cyffredinol – drwy Addo.

Felly, gyda chynifer o ddisgowntiau gwych, pam na chofrestrwch heddiw?  Canfyddwch fwy o wybodaeth yn: https://www.wmc.org.uk/Membership/promisemembership/?redirect=yes

 

Dau dedwydd yn dragwyddol

Mamma Mia!

Hyd yn oed cyn i Pierce Brosnan a Meryl Street ddechrau canu a llamu i’n sgriniau, roedd Mamma Mia wedi swyno’n calonnau ar lwyfan.

Ysgrifennwyd y sioe gerdd, sydd wedi’i chanoli ar ganeuon y grŵp pop byd-enwog, ABBA, gan y  dramodydd Prydeinig, Catherine Johnson, ac fe’i cyfansoddwyd gan gyn-aelodau’r grŵp, Benny Andersson a Björn Ulvaeus.

Fe’i dangoswyd am y tro cyntaf yn Llundain yn 1999 ac fe aeth rhagddi i fwynhau mwy nag 16 mlynedd ar lwyfannau ledled y byd.

Mae’r stori’n dilyn Sophie, sydd ar fin priodi, ac sy’n byw ar un o ynysoedd Gwlad Groeg ac sy’n chwilio am ei thad go iawn i gyd-gerdded  i lawr yr eil pan fydd yn priodi.  Ond, a chanddi hithau dri thad posibl, mae’n penderfynu’u gwahodd nhw i gyd i’w phriodas, heb hysbysu eu mam nad oedd yn amau dim.

Mae’r hanesyn calonogol, gyda thrac sain rhagorol, yn archwilio themâu cariad a gollwyd ers amser maith, gwir gariad, cariad cyfeillion, a chariad anfarwol.

Drwyddi draw, mae’n ffilm cadw oed berffaith, neu ond yn ffilm i chi a’ch cyfeillion.

 

Crazy for You

Os ydych yn hoffi drama, serch, a dawnsio – yna mae Crazy For You yn ddelfrydol!

Mae’r stori serch hon sy’n llawn egni a llawn sbri yn cynnwys plotiau llawn syndod, torcalon, hapusrwydd a llwythi o alawon i’ch gwneud i deimlo’n dda!

Ac os yw hynny’n swnio fel eich noswaith cadw oed ddelfrydol, yna fe fydd y sioe gerdd, sy’n cynnwys Tom Chambers o Strictly fel un o’i sêr, yn goleuo’r Ganolfan o’r 5ed o Fedi, 2017.

Mae’r comedi rhamantaidd, sydd wedi ennill sawl gwobr, yn ymdrin â stori serch flinderus Bobby a Polly.  Caiff Bobby, mab teulu cyfoethog yn Efrog Newydd, ei anfon i gau theatr aflwyddiannus am y tro olaf, theatr sy’n eiddo i deulu Polly.  Fodd bynnag, wrth fynd ati i gau’r theatr, mae’n syrthio mewn cariad â hi ac yn penderfynu arbed y theatr annwyl yn lle hynny.

Bydd mynychwyr theatrau hefyd yn cael arlwy o ddetholiad eiconig o ganeuon Gershwin, yn cynnwys They Can’t Take That Away From Me, Nice Work if You Can Get It, ac I Got Rhythm.

Peidiwch â beiddio â’i cholli!

 

Grease

Mae cefnogwyr ffilmiau sydd wedi llwyr ymroi i Grease yn mynd i gael gwledd fis Gorffennaf hwn.

Mae’r stori serch gerddorol  hynod lwyddiannus, sydd yn un o’r rhai mwyaf eiconig o’r pedair degawd ddiwethaf, yn mynd i gael ei llwyfannu yn y Ganolfan o’r 17eg o Orffennaf, 2017.

Gwyliwch Danny a Sandy yn syrthio mewn cariad unwaith yn rhagor i’r trac sain bythgofiadwy sy’n cynnwys The One That I Want, Hopelessly Devoted To You, Greased Lightnin’, a Summer Nights.

Bydd yr addasiad hwn yn cynnwys Tom Parker o The Wanted; Louisa Lytton o Strictly Come Dancing; a Danielle Hope o Over the Rainbow.

Rydym yn sicr mai hon fydd The One That You Want (i’w gweld) yr haf hwn!